Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia: „Priatelia žilinskej chirurgie”.
Sídlo združenia: Chirurgické oddelenie, FNsP Žilina, V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
IČO 50412442
IBAN: SK4311000000002946031835

Cieľ
Cieľom  združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti podpory rozvoja chirurgie vo FNsP Žilina. Združenie bude priebežne monitorovať a hodnotiť činnosť chirurgie, diskutovať víziu a navrhovať trendy vývoja chirurgie tak, aby táto poskytovala kvalitné služby pacientom najmä regiónu mesta Žilina ako aj VÚC Žilina. Za uvedeným účelom si združenie môže vypracovať hodnotenia a analýzy nezávislé od verejne dostupných zdrojov. Združenie má ambíciu vystupovať smerom k vedeniu FNsP a úzko s ním v súlade so svojimi cieľmi spolupracovať, ako aj k odbornej a laickej verejnosti. Združenie môže financovať aj materiálno-technické vybavenie slúžiace v prospech chirurgických pacientov. Združenie sa bude usilovať o rozvoj vzdelávania a výskumu v oblasti medicíny, ošetrovateľstva a biomedicíny.

Členstvo
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.